วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย

ตำบลน่าอยู่ ฐานความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาผลผลิต คุณภาพชีวิตยั่งยืน คู่อนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรม ”