กิจกรรมปลูกต้นไม้

25662  0001

 

    วันอังคารที่ 25 มิถุนายน  2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ร่วมกับกำนันตำบลท่าทราย  ผู้ใหญ่บ้าน  และจิตอาสาตำบลท่าทราย  ร่วมกันปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน บริเวณหนองตาแก้ว  บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก