กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562

62  0128

   

    วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ร่วมกับ โรงเรียนวัดท่าทราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าทราย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมในการช่วยกันดูแล และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก