แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์เลเซอร์ 31 ตุลาคม 2562 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 31 ตุลาคม 2562 6
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมฯ (สป.) 31 ตุลาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถ้วย) โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำฯ 15 ตุลาคม 2562 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำฯ 15 ตุลาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถัง) อบต.ท่าทราย 15 ตุลาคม 2562 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 10 ตุลาคม 2562 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 10 ตุลาคม 2562 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 ตุลาคม 2562 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 01 ตุลาคม 2562 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ 01 ตุลาคม 2562 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ม.1-7 ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย.62 01 ตุลาคม 2562 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงตราสัญลักษณ์ สก.(สีฟ้า) สป. 01 ตุลาคม 2562 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ สป. 01 ตุลาคม 2562 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ กองช่าง 01 ตุลาคม 2562 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน สป. 01 ตุลาคม 2562 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 กล่อง (หมึก) กองคลัง 01 ตุลาคม 2562 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)จำนวน 4 กล่อง 01 ตุลาคม 2562 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 01 ตุลาคม 2562 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด 01 ตุลาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถัง (ชนิดถัง) 01 ตุลาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม 01 ตุลาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง 01 ตุลาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 01 ตุลาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 01 ตุลาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด. 01 ตุลาคม 2562 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ป้องกันฯ 01 ตุลาคม 2562 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องนายก 01 ตุลาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สป.) 01 ตุลาคม 2562 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า 01 ตุลาคม 2562 7