แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ อบต.เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 30 มกราคม 2563 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการศึกษาดูงานฯ 30 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน ม.1-7 เดือน ต.ค.-ธ.ค 62 30 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 206 คน โครงการศึกษาดูงานฯ 30 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ข้าวกล่อง) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 30 มกราคม 2563 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง สำนักปลัด 30 มกราคม 2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 30 มกราคม 2563 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 30 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ฉบับที่ 1 เละเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 30 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 30 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารคำให้การคำฟ้อง ประปา ม.5 30 มกราคม 2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถัง) 20 ถัง อบต.ท่าทราย ธ.ค.62 30 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถ้วย) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 30 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถัง) 20 ถัง อบต.ท่าทราย พ.ย.62 30 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22 รายการ 28 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 28 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โครงการศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถ้วย) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดขวด)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 28 มกราคม 2563 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว แผนดำเนินงาน 28 มกราคม 2563 5
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 08 มกราคม 2563 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 23 ธันวาคม 2562 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 23 ธันวาคม 2562 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23 ธันวาคม 2562 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงไร้สาย 23 ธันวาคม 2562 13