คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมฯ (สป.)