แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รายชื่อบุคคลภายนอกต้นแบบตามโครงการส่งเสริมยกย่องชมเชยบุคคลภายนอก เป็นบุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 17 สิงหาคม 2563 15
ประกาศ ส่งเสริมยกย่องชมเชยการทำงานของพนักงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 17 สิงหาคม 2563 15
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 สิงหาคม 2563 8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 สิงหาคม 2563 8
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10 สิงหาคม 2563 9
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2563 15
ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่3) 16 กรกฎาคม 2563 12
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 19 มิถุนายน 2563 29
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปี พ.ศ.2563 28 พฤษภาคม 2563 50
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ประจำปี พ.ศ.2563 28 พฤษภาคม 2563 38
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย 07 พฤษภาคม 2563 41
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย (กรณีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 3 14 เมษายน 2563 57
ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 30 มีนาคม 2563 59
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย (กรณีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 30 มีนาคม 2563 73
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 มีนาคม 2563 59
ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย 25 มีนาคม 2563 58
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย (กรณีเหตุพิเศษ) 20 มีนาคม 2563 49
ประกาศ งดการจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 13 มีนาคม 2563 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 09 มีนาคม 2563 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปฯ 02 มีนาคม 2563 58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 25 กุมภาพันธ์ 2563 66
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 05 กุมภาพันธ์ 2563 78
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 28 มกราคม 2563 107
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13 มกราคม 2563 78
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21 พฤศจิกายน 2562 65
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 04 พฤศจิกายน 2562 93
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและพัฒนาตำบลให้กับบุคลากรขององค์การบริหาส่วนตำบลท่าทราย และประชาชนตำบลท่าทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ตุลาคม 2562 88
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 28 ตุลาคม 2562 23
ประกาศ ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 กันยายน 2562 115
ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้าง 26 กันยายน 2562 78