แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 31
พรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2562 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 35
พรก.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) 2562 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 35
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 38
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 34
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ของ อปท.2562 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 55
พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 08 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 68
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 08 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 67
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 08 มกราคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 129
พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2561 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุพัฒตรา 121