แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนผังกระบวนการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์ 06 สิงหาคม 2562 123
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 28 มิถุนายน 2562 142
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 28 มิถุนายน 2562 115
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 28 มิถุนายน 2562 100
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 28 มิถุนายน 2562 98
มาตรการป้องกันการรับสินบน 28 มิถุนายน 2562 88
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 28 มิถุนายน 2562 92
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิถุนายน 2562 88
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 28 มิถุนายน 2562 81
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 28 มิถุนายน 2562 89
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย 20 มิถุนายน 2562 14
คู่มือ การปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ 19 กันยายน 2561 167
คู่มือ การปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ 19 กันยายน 2561 138
คู่มือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 19 กันยายน 2561 138
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 19 กันยายน 2561 148
คู่มือการจ่ายเบี้ยยังชีพ 19 กันยายน 2561 123
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 18 มกราคม 2560 20