แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 13 กรกฎาคม 2563 17
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 12 มิถุนายน 2563 22
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 28 พฤษภาคม 2563 19
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2562 14 พฤศจิกายน 2562 16
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 พฤศจิกายน 2562 11
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 05 พฤศจิกายน 2562 14
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน 28 มิถุนายน 2562 117
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 26 มิถุนายน 2562 91
แผนการปราบปรามการทุจริตให้ ป.ป.ช. 22 กันยายน 2561 181
รายงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 22 กันยายน 2561 172
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561 - 2564) 22 กันยายน 2561 181
ประกาศ แผนป้องกันและปราบปราม 22 กันยายน 2561 161
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2563 22 พฤษภาคม 2561 18
ประกาศ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 22 พฤษภาคม 2561 14
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 12
SAR ประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 22 พฤษภาคม 2560 9